ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV

Trịnh Nguyễn Hương Giang1,, Nghiêm Thị Minh Châu1, Nguyễn Xuân Anh1, Đặng Quang Vinh1, La Vân Trường1
1 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả và tác dụng không mong muốn của phác đồ Bevacizumab – mFOLFOX6 trong điều trị bước 1 bệnh nhân ung thư đại trực tràng (UTĐTT) giai đoạn IV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu kết hợp tiến cứu, theo dõi dọc trên 41 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV theo AJCC 8th được điều trị bước 1 bằng phác đồ Bevacizumab – mFOLFOX6 tại bệnh viện Quân y 103 và bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 5/2019 đến tháng 12/2023. Kết quả: Trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển là 11 tháng. Tác dụng không mong muốn thường ở mức độ 1-2. Kết luận: Phác đồ Bevacizumab – mFOLFOX6 trong điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn di căn có hiệu quả điều trị cao và độc tính có thể kiểm soát được

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung, Ferlay, Siegel, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249.
2. Ibrahim, Hirschfeld, Cohen, et al. FDA drug approval summaries: oxaliplatin. Oncologist. 2004;9(1):8-12.
3. Saltz, Clarke, Díaz-Rubio, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol. 2008;26(12):2013-2019.
4. Emmanouilides, Sfakiotaki, Androulakis, et al. Front-line bevacizumab in combination with oxaliplatin, leucovorin and 5-fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: a multicenter phase II study. BMC Cancer. 2007;7:91.
5. Stathopoulos, Batziou, Trafalis, et al. Treatment of colorectal cancer with and without bevacizumab: a phase III study. Oncology. 2010;78(5-6):376-381.
6. Hochster, Hart, Ramanathan, et al. Safety and efficacy of oxaliplatin and fluoropyrimidine regimens with or without bevacizumab as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of the TREE Study. J Clin Oncol. 2008;26(21):3523-3529.
7. Cassidy, Clarke, Díaz-Rubio, et al. XELOX vs FOLFOX-4 as first-line therapy for metastatic colorectal cancer: NO16966 updated results. Br J Cancer. 2011;105(1):58-64.
8. Berretta, Cappellani, Fiorica, et al. FOLFOX4 in the treatment of metastatic colorectal cancer in elderly patients: a prospective study. Arch Gerontol Geriatr. 2011;52(1):89-93.
9. Ducreux, Bennouna, Hebbar, et al. Capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) versus 5-fluorouracil/leucovorin plus oxaliplatin (FOLFOX-6) as first-line treatment for metastatic colorectal cancer. Int J Cancer. 2011;128(3):682-690.