HẠ KALI MÁU VÀ CÁC KẾT CỤC NỘI VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trương Phi Hùng1,2,
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Tử vong do nhồi máu cơ tim (NMCT) trong những giờ đầu tiên đến từ rối loạn nhịp, đặc biệt là rối loạn nhịp thất. Hạ kali máu được ghi nhận là một yếu tố làm tăng các biến chứng rối loạn nhịp và tử vong trên bệnh nhân NMCT. Tại Việt Nam, dữ liệu về mối liên quan giữa hạ kali máu với các kết cục nội viện trên bệnh nhân NMCT cấp còn hạn chế. Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mối liên quan giữa hạ kali máu và các kết cục nội viện trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Đối tượng: Những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nhập viện tại khoa Tim Mạch Can Thiệp, bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 05/2023 đến tháng 09/2023. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận 155 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thỏa tiêu chuẩn nghiên cứu có độ tuổi trung bình là 65,1 ± 12,1, tỉ lệ nam giới ưu thế (71,6%). Tiền căn bệnh lý thường gặp nhất là tăng huyết áp (69,7%), đái tháo đường (38,2%), rối loạn lipid máu (41,3%) và hội chứng vành mạn (21,9%). Tỉ lệ hạ kali máu trong nghiên cứu là 34,2% trong đó hạ kali máu nhẹ chiếm ưu thế (64,2%), hạ kali máu trung bình (28,3%) và mức độ nặng là 7,5%. Không có sự khác biệt về tỉ lệ rối loạn nhịp thất (nhanh thất, rung thất) và tỉ lệ tử vong nội viện giữa nhóm bệnh nhân hạ kali máu và không hạ kali máu (p>0,05). Kết luận: Tỉ lệ hạ kali máu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là 34,2% trong đó đa số là hạ kali máu mức độ nhẹ. Nghiên cứu chưa ghi nhận mối liên quan giữa hạ kali máu với rối loạn nhịp thất và tử vong nội viện trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Patel RB, Tannenbaum S, Viana-Tejedor A, et al. Serum potassium levels, cardiac arrhythmias, and mortality following non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina: insights from MERLIN-TIMI 36. European heart journal Acute cardiovascular care. Feb 2017;6(1):18-25. doi:10.1177/2048872615624241
2. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. Sep 25 2018; 138(13): e272-e391. doi: 10.1161/cir. 0000000000000549
3. Colombo MG, Kirchberger I, Amann U, Dinser L, Meisinger C. Association of serum potassium concentration with mortality and ventricular arrhythmias in patients with acute myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. 2018; 25(6): 576-595. doi:10.1177/ 2047487318759694
4. Uluganyan M, Ekmekçi A, Murat A, et al. Admission serum potassium level is associated with in-hospital and long-term mortality in ST-elevation myocardial infarction. Anatolian journal of cardiology. Jan 2016;16(1): 10-5. doi:10.5152/ akd.2015.5706
5. Ravn Jacobsen M, Jabbari R, Glinge C, et al. Potassium Disturbances and Risk of Ventricular Fibrillation Among Patients With ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction. Journal of the American Heart Association. Feb 18 2020;9(4): e014160. doi:10.1161/jaha.119.014160
6. Trần Việt A, Phạm Mạnh H. Khảo sát tình trạng điện giải máu lúc nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 06/01 2019;(88):83-89.
7. Goyal A, Spertus JA, Gosch K, et al. Serum potassium levels and mortality in acute myocardial infarction. Jama. Jan 11 2012;307(2):157-64. doi:10.1001/jama.2011.1967