MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI BỆNH BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG NĂM 2022

Đỗ Thị Thu Hiền1,, Hoàng Thị Bắc1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ điều trị ở Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 152 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả: Yếu tố liên quan đến kiến thức của người bệnh là thực hành (p=0.003). Các yếu tố liên quan đến thái độ của người bệnh bao gồm: được hướng dẫn chăm sóc bàn chân (p=0.01), thường xuyên tự chăm sóc bàn chân (p=0.002). Yếu tố liên quan đến thực hành bao gồm:  thường xuyên tự chăm sóc bàn chân (p=0.01), kiến thức (p=0.03). Kết quả nghiên cứu này sẽ được sử dụng để xây dựng các chương trình can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của người bệnh về tự chăm sóc bàn chân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Apelqvist J. (2008), "The foot in perspective". Diabetes Metab Res Rev, 24 Suppl 1, pp. S110-5
2. Lê Văn Phó, Nguyễn Thị Thu Hà, và Tạ Văn Trầm (2022), Chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh đái tháo đường ngoại trú tại phòng khám nội tiết bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang năm 2021, Tạp chí Y học Việt Nam, số 508(2).
3. Nguyễn Thị Bích Đào và Vũ Thị Là; (2012), Kiến thức, thái độ và hành vi tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 khám và điều trị tại bệnh viện chợ rẫy, Y học TP Hồ Chí Minh, (16), tr. 60-69
4. Erva Magbanua và Rebecca %J Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies Lim-Alba (2017), Knowledge and practice of diabetic foot care in patients with diabetes at Chinese general hospital and medical centersố 32(2), tr. 123.
5. Sawangjai, S. (2006). Foot care behaviors in type 2 diabetes patients. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University