THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN HÀ NỘI NĂM 2022

Đoàn Thị Phượng1,, Phạm Thị Hạnh1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức và thực hành trong điều trị đái tháo đường của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, năm 2022. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 101 người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường typ 2 đang điều trị ngoại trú tại phòng khám Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội từ 6 tháng trở lên. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NB có kiến thức về bệnh ĐTĐ chiếm tỷ lệ cao (94,1%), có kiến thức về tuân thủ dùng thuốc chiếm tỷ lệ rất cao là 96%, kiến thức về tuân thủ tái khám định kỳ là 86,1% và 85,1% NB nhận biết được lợi ích của việc hoạt động thể lực, có 88,1% NB có kiến thức đúng về lựa chọn thực phẩm. Về tuân thủ thực hành trong điều trị, tỷ lệ NB tuân thủ chế độ dinh dưỡng, tuân thủ dùng thuốc, tuân thủ tái khám định kỳ, tuân thủ hoạt động thể lực lần lượt là 92,1%; 90,1%; 83,2%; 85,1%. Tỷ lệ người bệnh tuân thủ cả 4 biện pháp điều trị là 65,3%, 24,8% NB tuân thủ 3 biện pháp điều trị; 6,9% NB tuân thủ 2 biện pháp điều trị và 3% NB chỉ tuân thủ 1 biện pháp điều trị. Kết luận: Người bệnh có kiến thức tốt về bệnh ĐTĐ và tỷ lệ ngừơi bệnh tuân thủ chế độ dinh dưỡng, tuân thủ dùng thuốc, tuân thủ tái khám định kỳ và hoạt động thể lực chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên tỷ lệ tuân thủ cả 4 phương pháp điều trị còn thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Đỗ Trung Quân. Đái tháo đường và điều trị: Nhà xuất bản y học; 2015.
2. Federation ID. IDF Diabetes Atlas 8 th. 2018.
3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 8 th. 2017.
4. Tạ Văn Bình. Người bệnh đái tháo đường cần biết. Hà Nội: Nhà xuất bản y học 2007.
5. Tạ Văn Bình. Làm gì để phòng chống bệnh đái tháo đường và biến chứng. Hà Nội: Nhà xuất bản y học; 2007.
6. Bùi Công Nguyên. Kiến thức, thực hành tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện E Trung Ương Khoa y dược-Đại học quốc gia Hà Nội: 2020.
7. Đỗ Văn Doanh và cộng sự. Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2016;2.
8. Đỗ Hồng Thanh và cộng sự. Thực trạng tuân thủ dùng thuốc trong điều trị đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học Dự phòng. 2018;1.