GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN

Hoàng Hà1,, Tiêu Hồng Quang1, Nguyễn Thị Lệ1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Xpert MTB/RIF Ultra còn gọi là xét nghiệm Xpert siêu triển khai tại Thái Nguyên năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và chẩn đoán bệnh lao. Mục tiêu: Xác định các giá trị của xét nghiệm Ziehl Neelsen và Xpert Ultra trong chẩn đoán lao phổi. Đối tượng: Bệnh nhân đến khám và điều trị nghi mắc lao tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên từ 1/2023 – 12/2023. Phương pháp: Mô tả. Chọn mẫu toàn bộ, thu được 422 mẫu, các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm Ziehl Neelsen và Xpert Ultra. Chẩn đoán lao phổi theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Kết quả và bàn luận: Bệnh nhân nghi lao có triệu chứng ho trên 2 tuần là 87,90%, có hình ảnh bất thường trên Xquang phổi là 90,52%, có sốt là 73,91%, có tiền sử tiếp xúc lao là 15,64%, có triệu chứng gầy sút cân là 50,90%. Bệnh nhận lao phổi chiếm 22,23%. Tỷ lệ lao kháng Rifampicin trong số lao phổi chiếm 6,38%. Xét nghiệm Ziehl Neelsen có độ nhạy 77,78%, độ đặc hiệu 97,56%, giá trị dự báo dương tính 89,74%, giá trị dự báo âm tính 97,56%. Xét nghiệm Xpert Ultra có độ nhạy 88,30%, độ đặc hiệu 99,39%, giá trị dự báo dương tính 97,65%, giá trị dự báo âm tính 99,39%. Xpert Ultra có độ nhạy cao hơn so với xét nghiệm Ziehl Neelsen. Kết luận: Xpert Ultra là xét nghiệm có giá trị cao nhất trong chẩn đoán lao phổi tại tuyến cơ sở.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế, (2020), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, Ban hành kèm theo quyết định số 1314/QĐ-BYT", Bộ y tế, Hà Nội.
2. Chakravorty S, Simmons AM, Rowneki M, Parmar H, et al, (2017). The new Xpert MTB/RIF Ultra: improving detection of Mycobacterium tuberculosis and resistance to rifampin in an assay suitable for point-of-care testing. https://doi.org/10 .1128/mBio.00812-17. July/August 2017 Volume 8 Issue 4 e00812-17.
3. Horne DJ, Kohli M, Zifodya JS, et al, 2019, Xpert MTB/RIF and Xpert MTB/RIF Ultra for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD009593. DOI: 10.1002/14651858.CD009593.pub4.
4. Kay AW, González Fernández L, Takwoingi Y, et al, 2020, Xpert MTB/RIF and Xpert MTB/RIF Ultra assays for active tuberculosis and rifampicin resistance in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD013359. DOI: 10.1002/ 14651858.CD013359. pub2.
5. Maritu Demelash, Endalkachew Nibret, Zebasil Mnichil, 2023, Comparison of Ziehl Neelsen microscopy and geneXpert Ultra for the diagnosis of pulmonary tuberculosis among pulmonary tuberculosis-suspected patients in northwest Ethiopia, Trop Doct. 2023 Jul;53(3): 362-365. doi: 10.1177/ 00494755231159149. Epub 2023 Apr 27.
6. Zifodya JS, Kreniske JS, Schiller I, et al, 2021, Xpert Ultra versus Xpert MTB/RIF for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults with presumptive pulmonary tuberculosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 2. Art. No.: CD009593. DOI: 10.1002/14651858.CD009593.pub5.