ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Văn Khải1,2, Trần Quang Huy1, Trương Việt Dũng1
1 Trường ĐH Thăng Long
2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Kiên Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả động lực làm việc (ĐLLV) của nhân viên y tế (NVYT) các khoa Khối nội Bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2020 và phân tích một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 384 NVYT làm việc tại các khoa Khối nội Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Số liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Kết quả: Tỷ lệ NVYT có ĐLLV tốt là 72,9%. Điểm nguyện vọng về sự thành đạt cao nhất (trung bình 4,03 điểm so với tối đa 5 điểm) thấp nhất là động lực từ sự thừa nhận thành tích (trung bình 3,76 điểm). NVYT có trình độ đại học trở lên, đối tượng bác sĩ có ĐLLV cao hơn so với nhóm NVYT có trình độ dưới đại học và đối tượng là Điều dưỡng,  kỹ thuật viên với OR lần lượt là 4,8 và 3,03. Nhóm NVYT hài lòng về mức thu nhập cá nhân có động lực làm việc cao hơn rõ rệt so với nhóm nhân viên chưa hài lòng (OR= 3,11; p<0,001). Nhóm hài lòng về điều kiện làm việc có ĐLLV tốt cao hơn nhóm chưa hài lòng với điều kiện làm việc (OR=6,59; p<0,001). Nhóm NVYT hài lòng về chế độ quản trị và chính sách có ĐLLV cao hơn nhiều so với nhóm NVYT chưa hài lòng (OR=17,92; p<0,001). Nhóm NVYT có thái độ tích cực (ủng hộ) với công tác quản lý và giám sát công việc có ĐLLV tốt cao hơn rõ rệt so với nhóm nhân viên có thái độ tiêu cực (OR=7,57; p<0,001). Kết luận: Tỷ lệ nhân viên có động lực làm việc tốt khá cao (72,9%). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến động lực làm việc bao gồm: Hài lòng với chế độ quản lý của bệnh viện, thái độ tích cực với công tác quản lý, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi cá nhân (lương, thưởng, tham quan học tập, nghỉ dưỡng). Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp và thái độ tích cực với phòng chống dịch Covid 19 cũng liên quan đến động lực làm việc của nhân viên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo