KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

Hồng Quang Lê 1,, Văn Vũ Lê 1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tạo hình vú sau phẫu thuật bảo tồn bằng vạt da cơ lưng rộng tại Bệnh viện K. Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 21 bệnh nhân ung thư vú được tạo hình vú sử dụng vạt da cơ lưng rộng sau bảo tồn tại khoa Ngoại vú, Bệnh viện K từ năm 2018 đến năm 2021. Kết quả: tuổi trung bình 39; khối u nằm ở góc phần tư trên ngoài 57.1%; thể tích nhu mô tuyến vú cắt bỏ trung bình 120.3 cm3; thời gian phẫu thuật trung bình 216 phút, tỉ lệ biến chứng chung 23.8%; kết quả vú đẹp, tốt, trung bình lần lượt 23.8%, 66.7% và 9.5%; tỉ lệ rất hài lòng và chấp nhận được lần lượt 80.9% và 14.3%. Kết luận: phẫu thuật có tính khả thi về mặt kỹ thuật, tỉ lệ tai biến, biến chứng ở mức chấp nhận được và đem lại sự hài lòng cao cho người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fisher, B., Anderson, S., Bryant, J., Margolese, R., Deutsch, M., Fisher, E., et al. (2002) Twenty-Year Follow-Up of a Randomized Trial Comparing Total Mastectomy, Lumpectomy, and Lumpectomy plus Irradiation for the Treatment of Invasive Breast Cancer. New England Journal of Medicine, 347, 1233-1241.
2. Hamdi, M., Wolfli, J. and Van Landuyt, K. (2007) Partial Mastectomy Reconstruction. Clinics in Plastic Surgery, 34, 51-62.
3. Zaha, H. and Onomura, M. (2013) Breast Conserving Surgery Using the Round Block Technique Combined with Partial Reconstruction Using the Latissimus Dorsi Flap. The Breast, 22, 98-99.
4. Rainsbury, R. (2002) Breast-Sparing Reconstruction with Latissimus Dorsi Miniflaps. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 28, 891-895.
5. Olivotto, I., Rose, M., Osteen, R., Love, S., Cady, B., Silver, B., et al. (1989) Late Cosmetic Outcome after Conservative Surgery and Radiotherapy: Analysis of Causes of Cosmetic Failure. International Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics, 17, 747-753.
6. Ashraf Khater, Waleed Elnahas, Mohamed Hamdy, Emadeldeen Hamed, Osama Eldamshety, Mohamed Hegazy (2016) Latissimus Dorsi Mini-Flap as a Volume Replacement Technique after Partial Mastectomy for Breast Cancer in the Upper and Central Breast Quadrants: A Single Center Experience, Scientific Research, 7, 496-504
7. Hernanz, F., Regano, S., Vega, A. and Gómez Fleitas, M. (2010) Reduction Mammaplasty: An Advantageous Option for Breast Conserving Surgery in Large-Breasted Patients. Surgical Oncology, 19, 95-102.
8. Naguib, S. (2006) Expanding the Role of Breast Conservation Surgery by Immediate Volume Replacement with the Latissimus Dorsi Flap. Journal of the Egyptian National Cancer Institute, 18, 216-226.