VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Phạm Hữu Ánh1, Trần Minh Hậu2, Nguyễn Thị Quỳnh Trang3
1 Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
2 Trường Đại học Y dược Thái Bình
3 Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đối tượng nghiên cứu bao gồm toàn bộ 112 điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Mục tiêu nhằm mô tả vai trò của điều dưỡng viên trong các cấu phần hoạt động marketing tại bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra ngang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trên 90% trong tổng số 112 đối tượng trong nghiên cứu đều có những hoạt động tham gia tạo thành cấu phần hoạt động marketing bệnh viện. Điều dưỡng viên đóng góp hoặc trực tiếp tham gia xây dựng giá, phí các loại dịch vụ bệnh viện từ 76,8% đến 87,5%, tham gia xây dựng các quy trình kỹ thuật là 74,1%. Tới 99,1% điều dưỡng viên trực tiếp tham gia các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, vệ sinh khoa phòng và bệnh viện. Có 94,6% - 99,1% điều dưỡng viên đóng vai trò là kênh cung cấp các dịch vụ bệnh viện. Từ 75,9% đến 99,1% điều dưỡng viên đóng vai trò trực tiếp trong công tác quảng bá, tuyên truyền và tư vấn… của hoạt động marketing dịch vụ y tế của bệnh viện. Kết luận: Điều dưỡng viên đóng vai trò trực tiếp tham gia vào hầu hết các hoạt động marketing của bệnh viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín bệnh viện, đóng góp không nhỏ vào công tác quảng bá và thu hút người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo