ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Mai Trọng Hưng1, Lê Thị Anh Đào2, Nguyễn Hương Trà1
1 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau mổ 4 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 136 sản phụ mổ lấy thai lần một tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở thời điểm sau MLT 4 tuần là: 39.7%. Phần lớn là khuyết sẹo MLT nhỏ. Thời gian phẫu thuật ở nhóm sản phụ không có và có khuyết sẹo mổ lấy thai lần lượt là 18,46 ± 5,03 và 20,6 ± 6,64. Thời gian chuyển dạ ở nhóm sản phụ không có và có khuyết sẹo mổ lấy thai lần lượt là 6,38 ± 3,5 và 10,33 ± 1,21. Tỷ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai ở nhóm khâu cơ tử cung 1 lớp là 49,3% và nhóm khâu cơ tử cung 2 lớp là 30,9%. Kết luận: Thời gian phẫu thuật kéo dài làm tăng tỷ lệ khuyết sẹo MLT. Thời gian chuyển dạ kéo dài làm tăng tỷ lệ khuyết sẹo MLT. Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở kỹ thuật khâu 02 lớp thấp hơn tỷ lệ sẹo khâu 01 lớp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo