ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG

Nguyễn Thu Quỳnh1, Đàm Khải Hoàn1, Bùi Thị Thanh Châm1, Ngô Thị Loan1, Nguyễn Duy Thư1, Tô Hoài Anh1, Nguyễn Thị Mai Anh1
1 Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định được hàm lượng saponin và polysacarid toàn phần trong dược liệu đẳng sâm và cao đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. Thoms) thu hái tại xã Sủng Trái, Hà Giang. Phương pháp nghiên cứu: Định lượng saponin toàn phần trong củ đẳng sâm thông qua phản ứng tạo màu Rosenthaler và đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis tại bước sóng 550 nm, so sánh với chất chuẩn ginsenoside Rb1. Định lượng polysacarid toàn phần trong củ đẳng sâm bằng phương pháp phenol-sulfuric và đo quang phổ tử ngoại khả kiến của sản phẩm tại bước sóng 492 nm, so sánh chất chuẩn D-Glucose. Kết quả nghiên cứu: Đã xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng về khoảng tuyến tính, độ đúng, độ lặp lại, độ chính xác. Áp dụng phương pháp định lượng  để định lượng saponin toàn phần và polysacarid trong củ đẳng sâm thu hái tại Sủng Trái, hà Giang thu được saponin toàn phần 5,14 ± 0,17% và polysacarid 21,59 ± 0,68% trong dược liệu khô.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo