ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thanh Hà Tuấn1, Ngô Thị Mỹ Bình2
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân Y
2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo đánh giá tác dụng chống viêm phổi của viên nang mềm Tống vệ nhân (Vn-TVN) do Công ty Cổ phần tập đoàn Dược - Mỹ phẩm Vinpharma sản xuất trên động vật thực nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp được mô tả bởi Alaa N.A. Fahmi và cộng sự (2015). Kết quả nghiên cứu: Viên nang mềm Tống Vệ Nhân liều 416 mg/kg/ngày và 832 mg/kg/ngày có tác dụng chống viêm phổi gây ra do LPS ở chuột cống trắng. Cụ thể: làm giảm phù phổi thông qua tỷ lệ W/D của nhu mô phổi; giảm tổn thương phổi thông qua đánh giá mô bệnh học phổi; giảm tình trạng viêm phổi thông qua làm giảm protein phản ứng C trong máu chuột, đồng thời làm giảm protein, tế bào, LDH và NOx trong dịch rửa phế quản. Khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình với p < 0,01. Các tác dụng này của viên nang mềm Tống Vệ Nhân có xu hướng đáp ứng theo liều.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo