ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Thanh Hà Tuấn Nguyễn 1,, Thị Mỹ Bình Ngô 2
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân Y
2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo đánh giá tác dụng chống viêm phổi của viên nang mềm Tống vệ nhân (Vn-TVN) do Công ty Cổ phần tập đoàn Dược - Mỹ phẩm Vinpharma sản xuất trên động vật thực nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp được mô tả bởi Alaa N.A. Fahmi và cộng sự (2015). Kết quả nghiên cứu: Viên nang mềm Tống Vệ Nhân liều 416 mg/kg/ngày và 832 mg/kg/ngày có tác dụng chống viêm phổi gây ra do LPS ở chuột cống trắng. Cụ thể: làm giảm phù phổi thông qua tỷ lệ W/D của nhu mô phổi; giảm tổn thương phổi thông qua đánh giá mô bệnh học phổi; giảm tình trạng viêm phổi thông qua làm giảm protein phản ứng C trong máu chuột, đồng thời làm giảm protein, tế bào, LDH và NOx trong dịch rửa phế quản. Khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình với p < 0,01. Các tác dụng này của viên nang mềm Tống Vệ Nhân có xu hướng đáp ứng theo liều.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 141/QĐ-K2ĐT "Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu" (2015).
2. Alaa N. A. Fahmi, George S. G. Shehatou ,Abdelhadi M. Shebl, Hatem A. Salem (2015), Febuxostat protects rats against lipopolysaccharide-induced lung inflammation in a dose-dependent manner, Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 389 269-78
3. S. Biswas J. Bhattacharyya, and A. G. Datta (2004), Mode of action of endotoxin: role of free radicals and antioxidants, Current Medicinal Chemistry, 11 359-68
4. X. Dai C. Fu, Y. Yang, M. Lin, et al (2017), Dexmedetomidine attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting oxidative stress, mitochondrial dysfunction and apoptosis in rats, Molecular Medicine Reports, 15 131-8
5. Z. Dong and Y. Yuan (2018), Accelerated inflammation and oxidative stress induced by LPS in acute lung injury: Iotanhibition by ST1926, International Journal of Molecular Medicine, 41 3405-21
6. R. F. Guo and P. A. Ward (2007), Role of oxidants in lung injury during sepsis, Antioxidants & Redox Signaling, 9 (11), 1991-2002
7. S. Mehta (2005), The effects of nitric oxide in acute lung injury, Vascular Pharmacology, 390-403
8. M. O. Maybauer S. Rehberg, D. M. Maybauer, L. D. Traber, P. Enkhbaatar, and D. L. Traber (2010), The role of nitric oxide and reactive nitrogen species in experimental ARDS, Frontiers in Bioscience - Scholar, 18-29
9. Y. Ling Z. Gu, and B. Cong (2000), Peroxynitrite mediated acute lung injury induced by lipopolysaccharides in rats, Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 80 (1), 58-61.