PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT, DI CĂN ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT PHÁC ĐỒ CISPLATIN-ETOPOSIDE

Đỗ Hùng Kiên1, Trần Thị Hậu1
1 Bệnh Viện K, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sống thêm và phân tích một số yếu tố tiên lượng của bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát, di căn điều trị phác đồ Cisplatin- etoposide tại Bệnh Viện K từ tháng 1/2018 đến 10/2021. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 33 bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát, di căn được điều trị hóa chất bước một phác đồ Cisplatin – Etoposide tại Bệnh Viện K từ tháng 1/2018 đến 10/2021. Kết quả: Thời gian sống thêm bênh không tiến triển là 5 ±0,561 tháng, thời gian sống thêm toàn bộ là 12 ±1,354 tháng. Bệnh nhân có £ 2 cơ quan tại thời điểm điều trị có thời gian sống thêm toàn bộ cao hơn so với nhóm di căn > 2 cơ quan, cụ thể 14,5 tháng so với 8,9 tháng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,041. Thời gian sống thêm toàn bộ trung vị nhóm thể trạng ECOG 0 cao hơn so với nhóm ECOG 1-2 điểm, 15,8 tháng so với 8,2 tháng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,048. Các yếu tố khác như tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc không ảnh hưởng đến thời gian sống thêm toàn bộ. Kết luận: Phác đồ Cisplatin- etoposide điều trị bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát di căn cải thiện thời gian sống thêm với trung vị sống thêm toàn bộ 12 ±1,354 tháng và số lượng cơ quan di căn, toàn trạng là hai yếu tố ảnh hưởng sống thêm toàn bộ

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo