NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A

Đỗ Hoàng Quốc Chinh1, Nguyễn Quang Trung1
1 Trường đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích các phương pháp chẩn đoán viêm họng do liên cầu nhóm A (Group A Streptococcus - GAS). Thiết kế nghiên cứu: Tổng quan luận điểm. Phương pháp: Sử dụng cơ sở dữ liệu từ trang thông tin điện tử Pubmed, Embase, thư viện đại học y Hà Nội và tìm kiếm thủ công từ 2010-2022. Tiêu chí lựa chọn là những nghiên cứu về chẩn đoán viêm họng do liên cầu nhóm A dựa trên các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm vi sinh. Kết quả: 40 nghiên cứu được chọn vào tổng quan luận điểm này. Theo guideline của Mỹ và Pháp, các xét nghiệm vi sinh là cần thiết để chẩn đoán viêm họng cấp do liên cầu. Độ nhạy cảm giảm và độ đặc hiệu tăng ở các nhóm bệnh nhân có điểm Centor tăng dần. 50% các nghiên cứu cho kết quả tương đồng giữa xét nghiệm nhanh kháng nguyên (Rapid Antigen Detection Test - RADT) và nuôi cấy dịch họng >90%. Độ nhạy cảm của RADT chủ yếu dao động trong khoảng 80-95% và độ đặc hiệu cao xấp xỉ 95%. Kết luận: Hệ thống điểm Centor và McIsaac có thể hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong việc đưa ra chẩn đoán viêm họng do liên cầu nhóm A. Nuôi cấy dịch họng là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, bên cạnh đó RADT với những ưu điểm: độ nhạy và độ đặc hiệu cao, giá rẻ, dễ thực hiện và cho kết quả nhanh cũng là phương pháp đóng góp vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo