KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN

Vathanak Tep 1,, Tuấn Anh Hoàng 1,2, Kiến Nhật Phạm 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu nhân tạo kết hợp sụn tự thân. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 28 bệnh nhân, phẫu thuật nâng mũi lần đầu bằng vật liệu nhân tạo kết hợp sụn tự thân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh. Kết quả: Phần lớn bệnh nhân là nữ (67,9%), tuổi trung bình 24,6. Các thông số nhân trắc sau phẫu thuật: chiều dài mũi từ gốc mũi đến chóp mũi, chiều dài mũi từ chóp mũi đến trụ mũi, chiều cao chóp mũi và góc mũi trán cải thiện có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Sau mổ 3 tháng, tỉ lệ mũi thẳng tăng từ 82,1% lên 100%, dạng mũi hếch và khoằm không còn trường hợp nào, dạng mũi rất rộng giảm từ 75% xuống 60,7%. Biến chứng trong và sau mổ hiếm gặp. Phần lớn đối tượng cải thiện 6 đến 7 thông số nhân trắc mũi (21,4% và 46,4%). Hiệu quả cải thiện hình thể rõ rệt với điểm ROE sau mổ tăng có ý nghĩa. Kết luận: Nâng mũi sử dụng vật liệu nhân tạo và sụn tự thân có nhiều ưu điểm: đạt hiệu quả hình thể cao, ít biến chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Haddady Abianeh, S., Moradi Bajestani, S., Rahmati, J., Shahrbaf, M. A., & Fatehi Meybodi, A. (2020). Evaluation of Aesthetic and Functional Outcomes After Open Rhinoplasty: A Quasi-experimental Study by the Aid of ROE and RHINO Questionnaires. Aesthetic Plastic Surgery.
2. Floyd, E. M., Ho, S., Patel, P., Rosenfeld, R. M., & Gordin, E. (2017). Systematic Review and Meta-analysis of Studies Evaluating Functional Rhinoplasty Outcomes with the NOSE Score. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 156(5), 809–815.
3. Deva, A. K., Merten, S., & Chang, L. (1998). Silicone in Nasal Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience. Plastic & Reconstructive Surgery, 102(4), 1230–1237.
4. Wang, H., Fan, F., You, J., & Wang, S. (2013). Combined Silicone Implant and Cartilage Grafts for Augmentation Rhinoplasty. Journal of Craniofacial Surgery, 24(2), 494–496.
5. Yoo, S. H., & Jang, Y. J. (2019). Rib cartilage in Asian rhinoplasty. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 27(4), 261–266.
6. Lee MJ, and Hyung-Min Song. "Asian rhinoplasty with rib cartilage." Seminars in Plastic Surgery. Vol. 29. No. 04. Thieme Medical Publishers, 2015
7. Ahn, J., Honrado, C., & Horn, C. (2004). Combined Silicone and Cartilage Implants. Archives of Facial Plastic Surgery, 6(2), 120.
8. Nguyễn Thành Nhân. Nghiên cứu tạo hình nâng mũi bằng mô tự thân phối hợp với vật liệu nhân tạo. Luận án Tiến sĩ, học viện Quân Y. 2016.