ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI

Lê Nguyên Lâm 1,, Trần Văn Vui 1
1 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu vai trò của Nano Berberine trong quá trình lành thương trong miệng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, mục tiêu nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Nano Berberine lên đặc tính co gel collagen của nguyên bào sợi nướu người. Phương tiện và vật liệu: thử nghiệm co gel collagen được thực hiện bằng cách cấy tế bào vào collagen type I để tạo gel hình đĩa. Collagen type I dễ trùng hợp để tạo mạng lưới sợi mô phỏng khung collagen trong mô liên kết. Nồng độ Nano Berberine gốc là 2%, tương đương 20.000 μg/μl. Tiến hành pha loãng dung dịch Nano Berberine gốc ra các nồng độ 1/10, 1/102, 1/103, 1/104. Nano Berberine được cung cấp bởi trung tâm nghiên cứu Triển khai – Khu công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: ghi nhận co gel collagen được ở nghiệm thức môi trường tiêu chuẩn. Các nghiệm thức của môi trường không bổ sung dinh dưỡng và nghiệm thức thi nghiệm đều không ghi nhận co gel collagen. Tuy vậy, không ghi nhận sự khác biệt co gel collagen đáng kể về mặt thống kê khi so sánh cả 3 nghiệm thức với ngày 0. Kết luận: nghiệm thức môi trường tiêu chuẩn có co gel collagen. Các nghiệm thức của môi trường không bổ sung dinh dưỡng và nghiệm thức thi nghiệm đều không ghi nhận co gel collagen.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Damante CA (2009), "Effect of laser phototherapy on the release of fibroblast growth factors by human gingival fibroblasts", Lasers Med Sci November, 24 (6), pp. 885-891.
2. Matthias Chiquet, Christos Katsaros, Dimitris Kletsas (2015), "Multiple functions of gingival and mucoperiosteal fibroblasts in oral wound healing and repair", Periodontol 2000, 68 (1), pp. 21-40.
3. Mirhadi E, M. Rezaee, B. Malaekeh-Nikouei (2018), “Biomedicine & Pharmacotherapy”, Nano strategies for berberine delivery, a natural alkaloid of Berberis, 104, pp. 465-473
4. Moscato S, et al (2008), “Interaction of human gingival fibroblasts with PVA/gelatine sponges”, Micron, 39(5), pp. 569-579.
5. Ngo P, Ramalingam P, Phillips J A, et al (2006), "Collagen gel contraction assay", Methods Mol Biol, 341, pp.103-9.
6. Rui Zhou, Changpei Xiang, Guangzhao Cao, et al (2021), "Berberine accelerated wound healing by restoring TrxR1/JNK in diabetes", Clinical Science, 135 (4).
7. Vernon R B, Gooden M D (2002), "An improved method for the collagen gel contraction assay". In Vitro Cell Dev Biol Anim, 38 (2), pp. 97-101.
8. Yu G (2017), "Gingival Fibroblasts as Autologous Feeders for Induced Pluripotent Stem Cells", J Dent Res, 95 (1), pp. 110 –118.