THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019

Lê Thị Thu Hải1, Lê Thị Thu Hà1, Nguyễn Thị Hồng Minh2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình trạng viêm lợi ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại Bệnh viện trung ương quân đội 108. Tìm hiểu mối liên quan giữa viêm lợi và tuổi, giai đoạn xơ gan, nồng độ albumin, nồng độ CRP máu ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 112 người được chia nhóm can thiệp và nhóm chứng tại bệnh viện Trung ương quân đội 108, BN được khám răng miệng xác định viêm lợi bằng chỉ số GI, xét nghiệm máu đánh giá thiếu máu, giảm protein, albumin máu. Kết quả: 67,9% chiếm đến 2/3 nhóm bệnh nhân là viêm gan do rượu. Mức độ xơ gan tương tự nhau giữa child B và Child C. Nhóm BN xơ gan (can thiệp) có chỉ số lợi (GI) trung bình cao hơn nhóm chứng, kết quả có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Nhóm nguyên nhân xơ gan do rượu và virut có chỉ số GI tương đương nhau, kết quả không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. Đối với gian đoạn xơ gan, nhóm bệnh nhân  Child C có giá trị GI trung bình cao hơn Child B (2,21 ± 0,81), kết quả có ý nghĩa thống kê p < 0,01. Mức độ viêm lợi nặng liên quan đến thiếu máu, giảm protein, giảm albumin máu (p < 0,01). Kết luận:  Mức độ viêm lợi liên quan đến BN xơ gan giai đoạn Child C; thiếu máu; giảm protein; giảm albumin máu. Không thấy mối liên quan giữa tình trạng viêm lợi với nguyên nhân xơ gan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo